ธนาคารกสิกรไทย
บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันที่ PTT Station