หน้าหลัก / สินค้า / เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ประเภทบัตร
ธนาคารผู้ออกบัตร
มูลค่าหน้าบัตร (บาท)
ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (บาท)
ค่าธรรมเนียมในการผลิตบัตร
กรณีมูลค่าหน้าบัตรต่ำกว่า 2,000.00 บาท
สถานที่รับบัตร
เอกสารการสั่งซื้อ
ระยะเวลาการผลิตบัตร
วิธีการจัดส่ง
อายุการใช้งาน (นับจากวันผลิตบัตร)
อื่นๆ
เงื่อนไข อื่นๆ
เอกสารแนบ
ธนาคารกสิกรไทย
พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด
พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด
ธนาคารกสิกรไทย
500-40,000
20000
15บาท/ใบ (ไม่รวม vat)
PTT Station

1. ใบคำสั่งซื้อ

2. หลักฐานการชำระเงิน

3. แบบฟอร์ม 50 ทวิ (กรณีชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1,000 บ.ขึ้นไป)

5-7 วันทำการ

1. ไปรษณีย์

2. รับเองที่ KBANK สาขาแจ้งวัฒนะ

1ปี